Algemene voorwaarden

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912 Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.

Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.

Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.

Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo. 12 en 13 Aw.


2. Toepassing

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen een Fotograaf en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.


3. Vergoeding

3.1 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, bepaalt de Fotograaf eenzijdig en naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding, waarbij rekening gehouden wordt met de omvang en de reikwijdte van het door de Wederpartij gewenste gebruik van het werk.

3.2 Noodzakelijke kosten en/of meerwerk dienen door de Wederpartij te worden vergoed.


4. Factuur en betaling


4.1 De fotografe is gerechtigd betaling vooraf te verzoeken. Een boeking (fotoshoot én bruidsreportage) is pas definitief na het voldoen van de aanbetaling. Tenzij anders overeengekomen, wordt het overige deel van de betaling in 1 x voldaan. De fotografe is gerechtigd de overeenkomst op te schorten tot de gehele betaling is voltooid. Content zal niet worden geleverd voor de gehele betaling is voldaan.

De aanbetaling voor een bruidsreportage bedraagt 30% van het totaalbedrag.

De aanbetaling van een reguliere fotoshoot (Newborn-, zwangerschap-, gezins- en familieshoot) bedraagt 50 % van het totaalbedrag.

4.2 De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. De fotografe heeft het recht de vergoedingen jaarlijks aan te passen.

4.3 Zij heeft tevens het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de klant.

4.4 Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.

4.5 Indien de Fotograaf het verschuldigde bedrag niet binnen de in 4.4 bedoelde termijn heeft ontvangen, is de Wederpartij de wettelijke rente te vermeerderen met 2% verschuldigd over het factuurbedrag.

4.6 Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekortgeschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten die de Fotograaf ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.

4.7 Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de Wederpartij enige uitstaande factuur van de Fotograaf nog niet heeft voldaan.


5. Klachten

Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de fotografische werken schriftelijk/per mail aan de Fotograaf te worden medegedeeld. De Fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden.


6. Opdracht

6.1 De opdrachtgever maakt specifieke wensen die van belang zijn voor de uitvoering van de opdracht schriftelijk kenbaar bij de fotograaf en wel tijdig voor aanvang van de opdracht.

6.2 De Fotograaf voert de opdracht uit naar eigen technisch en creatief inzicht en spant zich daarbij in om tegemoet te komen aan specifieke wensen van de opdrachtgever als bedoeld in het vorige lid.

6.3 De opdracht is te allen tijde aan te merken als een inspanningsverbintenis, niet zijnde een resultaatsverbintenis.

6.4 Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook, komen voor rekening van de Wederpartij en zullen door de Fotograaf slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan de Fotograaf is geretourneerd.

6.5 In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft de Fotograaf recht op de overeengekomen vergoeding. Ingeval van annulering is de niet-professionele opdrachtgever enkel verschuldigd een naar redelijkheid vast te stellen deel van de vergoeding waarbij rekening wordt gehouden met de reeds verrichte werkzaamheden.


7. Levering

7.1 Bestanden worden aangeleverd in het overeengekomen formaat en bestandstype. Dit betekent dat foto's altijd in Jpeg formaat worden aangeleverd. De fotograaf zal in geen geval onbewerkte beelden (raw) leveren.


8. Ziekte/overmacht

8.1 De Fotograaf is niet aansprakelijk voor het niet of niet-tijdig nakomen van zijn verplichtingen als gevolg van overmacht.

8.2 Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de Fotograaf geen invloed kan uitoefenen en waardoor hij niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, daaronder begrepen ziekte en tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid van fotograaf en daarbij inbegrepen het gezin van de fotograaf.

8.3 Ingeval van overmacht kunnen de verplichtingen van de Fotograaf, in overleg met de opdrachtgever, worden overgenomen door een collega-Fotograaf. Deze wordt aangewezen door de Fotograaf.

8.4 Indien de Fotograaf bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen zal kunnen voldoen, is hij gerechtigd het reeds geleverde deel van de diensten inclusief de gemaakte onkosten afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen.


9. Auteursrecht

Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij de fotograaf.


10. Licentie

10.1 Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de Wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk/per mail en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door de Fotograaf is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.

10.2 Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van de Fotograaf, hebben bedoeld.

10.3 Exclusieve exploitatie moet altijd expliciet schriftelijk overeen worden gekomen en valt niet onder het in artikel 10.2 genoemde exploitatierecht.

10.4 Het is de Wederpartij niet toegestaan het in dit artikel omschreven exploitatierecht over te dragen aan derden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de Fotograaf.

10.5 Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet bevoegd om sub- licenties te verlenen aan derden.


11. Inbreuk op auteursrecht

11.1 Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf.

11.2 Bij inbreuk komt de Fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).


12. Naamsvermelding en Persoonlijkheidsrechten

12.1 De naam van de Fotograaf dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.

12.2 De Wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van de fotograaf conform artikel25lid1subcendAwinacht.

12.3 Voor iedere inbreuk op de aan de Fotograaf toekomende persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 Auteurswet, waaronder het recht op naamsvermelding, is de Wederpartij een vergoeding verschuldigd van tenminste 100% van de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).


13. Aansprakelijkheid en rechten van derden

13.1 De Fotograaf is bevoegd deze Overeenkomst aan te gaan en voornoemde Licentie te verlenen.

13.2 De Fotograaf is jegens de Wederpartij niet aansprakelijk voor aanspraken van derden en/of schade voortvloeiend uit de exploitatie en openbaarmaking van het Werk, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Fotograaf.

13.3 De aansprakelijkheid van Fotograaf is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

13.4 Indien derden jegens de Fotograaf en/of Wederpartij een vordering aankondigen of aanhangig maken met betrekking tot het Werk, dan zullen de Wederpartij en de Fotograaf in onderling overleg vaststellen of zij daartegen verweer voeren en op welke wijze dat zal geschieden.


14. Faillissement/surseance

Zowel de Fotograaf als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de Wederpartij heeft de Fotograaf het recht de verstrekte licentie te beëindigen.


15. Rechts- en forumkeuze

15.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht.

15.2 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de Fotograaf en de Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

DuPho. | Dutch Professional Photographers Piet Heinkade 181-K

1019 HC Amsterdam

© DuPho. Februari 2022

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Rechtbank Amsterdam onder depotnummer 12/2022


Aanvullende algemene Voorwaarden MirFotografie


Annuleringsvoorwaarden

  • Annuleren kan alleen schriftelijk, via Whatsapp of per e-mail.
  • Annuleren voor een fotoshoot of bruidsreportage na definitieve reservering is alleen toegestaan met een geldige reden, deze reden wordt beoordeeld door Mirfotografie. Voor annulering zonder geldige reden worden de volgende kosten in rekening gebracht:
  • ​Tot een maand vóór de reportage wordt 30% van de betaalde opnamekosten in rekening gebracht.
  • Tussen een maand en twee weken vóór de reportage wordt 50% van de betaalde opnamekosten in rekening gebracht.
  • Tussen twee weken en 72 uur vóór de reportage wordt 75% van de betaalde opnamekosten in rekening gebracht. 
  • 72 uur of korter voor de reportage wordt 100% van de betaalde opnamekosten in rekening gebracht. Er wordt dan ook geen bedrag meer terugbetaald.
  • Geldige redenen voor het annuleren van een reportage vallen onder ziekte, overlijden van bijvoorbeeld naaste familieleden, etc.
  • Heb je je na een annulering bedacht en wil je toch opnieuw reserveren? Dan worden er € 25,00 administratiekosten in rekening gebracht om de reservering opnieuw in de administratie te verwerken. Dit geld ook als de shoot geannuleerd en gecrediteerd is vanwege het uitblijven van de betaling. Wil je de shoot daarna alsnog reserveren, betalen en plannen? Dan komen er € 25,00 administratiekosten bij de van toepassing zijnde shootprijs.
  • Mirfotografie is gerechtigd een fotoshoot of reportage met een geldige reden te annuleren. MirFotografie zal altijd haar uiterste best doen gemaakte afspraken na te komen. Indien dit aan de hand is, is Mirfotografie niet verplicht vervanging te regelen.


Voorwaarden m.b.t. de fotoshoot

De opdrachtgever maakt een afspraak met MirFotografie omdat hij/zij kiest voor de stijl van fotograferen en bewerken van foto's. De opdrachtgever gaat akkoord met deze werkwijze en kan hier naderhand niet op terug komen.

• MirFotografie is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van ongelukken tijdens een fotoshoot.

• De fotograaf zal zich tot het uiterste inspannen om te zorgen dat de fotoshoot naar wens verloopt. MirFotografie is echter niet aansprakelijk voor het uitblijven van resultaat tijdens een fotoshoot.

• Mirfotografie is niet verantwoordelijk voor


Voorwaarden m.b.t. foto's

De klant krijgt het gebruiksrecht over de aangeleverde foto’s. Deze gebruiksrechten zijn alleen van toepassing op privé gebruik. Het is niet toegestaan om foto’s te gebruiken voor zakelijke (commercieel en non-profit) doeleinden. Ook zijn publicaties in tijdschriften/kranten zonder nadrukkelijke toestemming van Mirfotografie niet toegestaan.

• Foto’s mogen niet zonder nadrukkelijke toestemming van MirFotografie worden ingezonden aan tijdschriften of online competities. Ook dit valt onder commercieel gebruik.

• Het aanpassen van foto’s is niet toegestaan i.v.m. auteursrecht. Andere uitsneden, collage’s en/of andere bewerkingen zijn derhalve niet toegestaan.

MirFotografie kan gemaakte foto’s gebruiken voor haar online portfolio/website, danwel andere pagina’s op het internet ter promotie. De klant ontvangt hiervoor geen vergoeding of restitutie. Heeft opdrachtgever bezwaar tegen online gebruik van de foto’s, dan dient dit vooraf expliciet aangegeven te worden. Uitzondering hierop zijn win-acties op de Facebook-pagina van MirFotografie: Bij een gratis fotoshoot heeft Mirfotografie het recht de foto's te gebruiken voor online gebruik in het portfolio en/of op de website MirFotografie.nl.

• De foto's worden op gekalibreerde apparatuur bewerkt om de kleurechtheid en helderheid van de foto's te garanderen. Eventuele afdrukken van foto's laat MirFotografie door een geselecteerde drukker maken om kwaliteit te waarborgen. Indien foto's buiten MirFotografie om worden afgedrukt of op niet-gekalibreerde apparatuur worden bekeken kan MirFotografie niet instaan voor de kleurechtheid en/of helderheid ervan. In dat geval kan er geen aanspraak worden gemaakt op een vergoeding zoals terugstorting van betaling of levering van nieuwe foto's en/of nieuwe bestanden.

• MirFotografie doet haar uiterste best de website van accurate en actuele informatie te voorzien. Desondanks kan per abuis onjuiste informatie op de website staan. Daarom kan er aan de informatie op deze website geen enkel recht worden ontleend.

Neem contact op met MirFotografie voor meer informatie omtrent prijzen en voorwaarden.

Alle bestanden op de website www.MirFotografie.nl zijn eigendom van MirFotografie en mogen niet worden gekopieerd (zie informatie over copyright).